Cymryd Rhan

Mae ein Cynulliadau Cymunedol bellach ar waith, ond mae llawer o gyfleoedd eraill yn ardaloedd GwyrddNi i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol sy’n gweithredu ar newid hinsawdd.

Edrychwch isod i ddarganfod rhai gweithgareddau sy’n cael eu cynnal yn eich ardal chi.

Pen Llŷn

Bro Ffestiniog

Beth am ymuno â rhai o weithgareddau Hwb Cymunedol Y Dref Wen? O blannu llysiau a phlanhigion i deithiau cerdded yn y goedwig, mae nifer o weithgareddau ar y gweill a chroeso i bawb:https://www.facebook.com/HwbCefnogiCymuned 

GweLlan – llwyth o weithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc yr ardal: https://www.facebook.com/GweLlan-100494849253674/?ref=page_internal 

Angen ychydig o gefnogaeth? Mae Prosiect Lles Cymunedol Tan y Maen yn cynnig amgylchedd gefnogol ac anffurfiol i helpu pobl gyda phroblemau cyffredin o ran iechyd meddwl a lles.  https://www.tanymaen.org.uk/blaenau-ffestiniog 

Mae Gerddi Stiniog yn darparu cyfle i unigolion ag anableddau dysgu gymryd rhan mewn tyfu amrywiaeth o blanhigion a llysiau. Mae’r prosiect yn defnyddio arferion garddwriaethol fel ffordd o wella sgiliau a iechyd: http://serencyf.org/cy/projects/stiniog-gardens 

Mae Byw.Bod yn griw o bobl hunan-gyflogedig efo busnesau bach annibynnol sydd wedi eu gwreiddio yn eu cymuned. Maent yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau a chyfleon rhwng mynyddoedd y Moelwynion ac aber yr afon Dwyryd: http://www.byw-bod.cymru/home.htm 

Mwynhau ffilmio a chael hwyl? Mae Bro Cast yn gyfle i arbrofi gyda thechnoleg a chyfathrebu trwy’r cyfryngau cymdeithasol a chreu fideos: https://www.facebook.com/search/top?q=brocast%20ffestiniog 

Awydd ymuno â’r band Samba lleol? Pam lai! Cysylltwch â Nina am ragor o wybodaeth:  nina@deg.cymru 

Dyffryn Nantlle

Caffi Trawsnewid – beth am ymuno yn y Caffi Trawsnewid – cwrdd unwaith y mis ar nos Fawrth. Cysylltwch gyda Grug Muse, Hwylusydd Cymunedol GwyrddNi yn Nyffryn Nantlle i wybod mwy.

Garddio Cymunedol yn Henbant ar ddyddiau Llun. Y gweithgareddau arferol yw helpu yn yr ardd, chwynnu, plannu a chynaeafu, ynghyd ag amryw o weithgareddau fferm eraill megis porthi, torri gwair, troi compost ac ati ac yn bwysicaf oll, sgwrsio. https://www.henbant.org/monday-community-gardening

Mae’r Caffi Trwsio/Gofod Gwneud yn darparu lle a gweithgareddau i bobl i arloesi, ond hefyd i ddefnyddio sgiliau traddodiadol i drwsio pethau. Mae’r offer yn cynnwys torrwr laser, argraffwyr 3D, peiriannau brodwaith a mwy. Unwaith y mis mae’r Caffi Trwsio yn cwrdd, i helpu gyda trwsio syml. Cysylltwch â osianr.yrorsaf@gmail.com neu ewch draw i wefan Yr Orsaf.

Sesiynau Be Wnawn Ni? Mae’r Orsaf yn trefnu gweithgareddau i bobl hŷn, a gyrrwyr gwirfoddol i’w cludo i’r gweithgareddau, ac yn ol adref. Mae’r prosiect yn gweithio yn agos efo’ aelodau eraill y Tim, i ddarpau gweithgareddau pob pythefnos, gan cynnwys teithiau. Ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd. Cysylltwch â elenid.yrorsaf@gmail.com neu ewch draw i wefan Yr Orsaf.

Gardd Wyllt Panygroes: sefydlu gardd gymunedol ym Mhenygroes, trwy greu man gwyrdd hygyrch sy’n hybu’r fioamrywiaeth leol. Mae yna sesiynau garddio wythnosol yma, yn ogystal â rhaglen o weithdai ar gyfer y gymuned leol. Croeso i bawb! Cysylltwch â gwenllian.yrorsaf@gmail.com am fwy o wybodaeth neu ewch draw i wefan Yr Orsaf.

Gardd Eden – Prosiect newydd a chyffrous o sefydlu gardd lysiau cymunedol. Rydym yn edrych am wirfoddolwyr i helpu sefydlu’r ardd, beth bynnag eich set sgiliau! Cysylltwch â gwenllian.yrorsaf@gmail.com am fwy o wybodaeth neu ewch draw i wefan Yr Orsaf.

Pantri Cymunedol – Dosbarthu bwyd dros ben o archfarchnadoedd lleol a rhoddion bwyd i gymuned leol Dyffryn Nantlle. Cysylltwch â gwenllian.yrorsaf@gmail.com am fwy o wybodaeth neu ewch draw i wefan Yr Orsaf.

Trafnidiaeth Cymunedol – Mae’r Orsaf yn datblygu prosiect i gefnogi trigiolion sy’n wynebu rhwystrau oherwydd diffyg trafnidaieth gyhoeddus yn y Dyffryn. Un rhan pwysig o’r prosiect yw hyrwyddo teithio cynaladwy, ac i gefnogi hyn, mae’r Orsaf yn prynu 3 cerbyd trydan (mini-bws, car 7 sedd a char 4 sedd), at ddefnydd y gymuned. Mae Swyddog Trafnidiaeth Cymunedol yn cydlynu’r prosiect, trwy gydweithio efo Partneriaeth Trafnidaeth Gymunedol Dyffyrn Nantlle. Ariennir gan Lywodraeth Cymru ac arian Ewrop. Cysylltwch â elenid.yrorsaf@gmail.com neu ewch draw i wefan Yr Orsaf.

Dyffryn Ogwen

Dyffryn Peris 

Ymuno gyda gweithgareddau Prosiect Natur Llanddeiniolen. Prosiect i ddod a ni ynghyd i dyfu bwyd, gwarchod natur, harddio ein bro a tyfu fel cymunedau. https://www.facebook.com/Prosiect-Natur-Llanddeiniolen-110837134826346

Gwirfoddoli gyda Cymdeithas Eryri, Cymdeithas a sefydlwyd yn 1967 er mwyn cydweithio â chymunedau, sefydliadau, busnesau  ag unigolion lleol er mwyn gwireddu eu gweledigaeth o warchod a gwella harddwch a rhinweddau arbennig Eryri ac i hyrwyddo eu mwynhad er budd pawb sy’n byw, yn gweithio neu’n ymweld â’r ardal, yn awr ac yn y dyfodol. https://www.snowdonia-society.org.uk/cy/

Cysidro dod yn aelod o fwrdd Ynni Padarn Peris. Mae Padarn Peris yn gynllun ynni adnewyddadwy cynaliadwy sy’n defnyddio pŵer dŵr i greu trydan. Defnyddir yr egni gan y gymuned leol, gydag unrhyw warged yn cael ei werthu i’r Grid Cenedlaethol. Fe welwch hi ar Afon Goch yn Llanberis – yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri yma yng Ngogledd Cymru. https://www.facebook.com/Ynni-Padarn-Peris-1584823911764145/

Gwirfoddoli gyda Pentref Taclus Llanberis, Grwp sy’n ymuno gyda’n gilydd i dacluso’r hen bentre bach Llanber; rhannu syniadau i wella ein ardal. Cyfarfod ar bore Sul, 10yb. Tu allan i siop Menter fachwen, Stryd Fawr. Offer ar gael i godi sbwriel mewn adrannau gwhanol o’r pentref. Croeso cynnes i pawb. http://www.hwberyri.co.uk/cy/tidy-village/

Mynychu cyfarfodydd Grŵp Datblygu Llanberis a chyfrannu syniadau gwreiddiol am sut i gyfoethogi bywyd yn yr ardal i bobl leol a phobl sy’n ymweld https://llanberis.org/cym/index.html

Rhannwch hwn: